Co musí dodat výrobce (dodavatel) konstrukce ze skla (se sklem)

1

Často kladené otázky k nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014 ze dne 21. února 2014, kterým se mění příloha III nařízení (EU) č. 305/2011 o vzoru, který se použije pro vypracování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků

Kdy musí být k prohlášení o vlastnostech připojena technická dokumentace?

Bod 7 navrženého návodu pro vypracování prohlášení o vlastnostech reaguje na nutnost zajistit, aby informace byly v prohlášení uvedeny přesně a jednoznačně. V této souvislosti lze konstrukční vlastnosti stavebních výrobků vyjádřit různými způsoby, a to i odkazem na příslušnou výrobní dokumentaci nebo dokumenty obsahující statické výpočty konstrukcí. Pouze v případě, že výrobce vyjadřuje vlastnosti konstrukčních výrobků odkazem na výrobní dokumentaci nebo dokumenty obsahující statické výpočty konstrukcí, je třeba k prohlášení o vlastnostech připojit příslušné dokumenty, aby se zajistilo, že jsou k dispozici všechny nezbytné informace o vlastnostech výrobku.

Pojem „příslušné dokumenty“ použitý v nařízení v přenesené pravomoci (poslední věta v bodě 7) a výše neznamená, že k prohlášení o vlastnostech musí být připojena kompletní dokumentace či výpočty. Je zapotřebí pouze těch částí této dokumentace, výpočtů či nákresů, které jsou pro vyjádření či výpočet vlastností výrobku důležité.

Povinnosti připojit příslušné dokumenty je třeba rozumět tak, že se vztahuje na původní prohlášení o vlastnostech, neboť daný akt v přenesené pravomoci, a v obecné rovině i příloha III, neřeší samotné předkládání prohlášení o vlastnostech, ale pouze navrhují, jakým způsobem má být vypracováno.

V případě, kdy se kromě výrobce a konečného uživatele výrobku, jenž zadal zakázku na výrobek, neangažují žádné další hospodářské subjekty, je v souvislosti s předložením kopie prohlášení o vlastnostech přijatelné, že tyto připojené dokumenty nedoprovázejí kopii prohlášení o vlastnostech, jestliže konečný uživatel má již k dispozici informace potřebné ke zjištění vlastností výrobku (ve skutečnosti tutéž dokumentaci). Platí to v případě stavebních výrobků zhotovených na zakázku pro konstrukční použití.

Jsou-li v dodavatelském řetězci zapojeny další hospodářské subjekty (dovozci a distributoři), musí podle nařízení o stavebních výrobcích zajistit, aby dokumenty stanovené v tomto nařízení doprovázely výrobek nebo byly zpřístupněny pro účely dozoru nad trhem, včetně výrobní dokumentace nebo dokumentů obsahujících statické výpočty konstrukcí uvedených v prohlášení o vlastnostech. Od povinností stanovených v nařízení o stavebních výrobcích se nelze odchýlit na základě změny přílohy III tohoto nařízení.

V případě, že je na internetové stránce zpřístupněna kopie prohlášení o vlastnostech, měly by být jako součást této kopie zpřístupněny i výše uvedené příslušné dokumenty, které jsou součástí původního prohlášení o vlastnostech, neboť to technický pokrok umožňuje, za podmínek uvedených v obou výše zmíněných případech.

Co znamenají pojmy „výrobní dokumentace“ a „statické výpočty konstrukcí“ použité v důvodové zprávě a v bodě 7 navrženého návodu k vypracování prohlášení o vlastnostech?

V případě konstrukčních stavebních výrobků zhotovovaných na zakázku (např. skleněných nosníků, vrstveného bezpečnostního skla s výřezy a otvory, skleněných schodů, skleněných markýz, atd.) a za účelem vydání prohlášení o vlastnostech výrobku uvede výrobce určité dokumenty (nebo relevantní části těchto dokumentů), které získal od klienta nebo jež vypracoval za účelem výroby konkrétního stavebního výrobku zhotovovaného na zakázku. Jedná se buď o

  • výrobní dokumentaci klienta,
  • statické výpočty konstrukcí konstrukčního stavebního výrobku, které vypracoval výrobce.

Pojem „výrobní dokumentace“ se v prohlášení o vlastnostech použije v případě takového obchodního modelu, kdy výrobce přejímá odpovědnost pouze za výrobu konstrukčního stavebního výrobku na základě výrobní dokumentace klienta.

Pojem „statické výpočty konstrukcí“ se v prohlášení o vlastnostech použije v případě takového obchodního modelu, kdy výrobce nebo jeho projektant vypracuje dokumenty obsahující statické výpočty konstrukcí na základě údajů (např. nákresů, včetně podrobných geometrických údajů, zatížení, součinitele bezpečnosti atd.), které mu klient poskytl. Výrobce pak přejímá odpovědnost za výpočty konstrukčního stavebního výrobku.

Výrobní dokumentace se použije i v případě, že výrobce stavebních výrobků, které nejsou zhotovovány na zakázku, učiní prohlášení o vlastnostech výrobku tak, že uvede odkaz na podrobné geometrické údaje výrobku a vlastnosti použitého materiálu.

V bodě 7 nařízení se přednostně použil pojem „výrobní dokumentace“, a nikoli pojem „dokumentace výrobku“, který je obecnější a zahrnuje i dokumenty, jež se vlastností výrobku netýkají.

  • návod k použití výrobku,
  • konkrétní opatření pro přepravu a skladování,
  • příklady použití výrobku,
  • odkazy na konkrétní projekty, v nichž byl použit, atd.