Jak definovat požadavky na odolnost proti výbuchu

31

Při navrhování otvorových výplní stavebních konstrukcí odolných proti výbuchovému tlaku je zapotřebí nevěnovat pozornost nejen správnému návrhu zasklení dle ČSN EN 13541 – Sklo ve stavebnictví – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti výbuchovému tlaku, ale celé konstrukci okna, fasády, dveřím atd.

Okna, dveře a okenice odolné proti výbuchovému tlaku se navrhují a klasifikují podle normy ČSN EN 13123 – Okna, dveře a okenice – Odolnost proti výbuchu – Požadavky a klasifikace. Ve většině případů se doporučuje využívat druhou část ČSN EN 13123-2 – Okna, dveře a okenice – Odolnost proti výbuchu – Požadavky a klasifikace – Část 2: Zkouška na volném prostranství.

Požadavky na dodavatele oken odolných proti výbuchu

Dodavatel oken, dveří nebo okenic musí před samotnou dodávkou předložit příslušné dokumenty, které budou prokazovat, že předmětné otvorové výplně stavebních konstrukcí splňují následující požadavky:

  • Po zkoušce, které jsou popsány v normě ČSN EN 13123-2 musí jakékoliv otvírací prvky zůstat zajištěny v uzavřené poloze, ať jsou otvírací mechanismy ještě provozuschopné nebo nejsou.
  • Nesmí být umožněno získat neautorizovaný přístup přes zkušební vzorek z napadené strany.
  • Musí popsat způsoby zajištění a správného použití, aby všechny připojení k výrobku (okno, dveře nebo okenice) poskytovaly ochranu, která je alespoň taková, jako u tohoto výrobku.

Dodavatel konstrukce ve své cenové nabídce předloží protokol, ve kterém výrobek (okno, dveře nebo okenice) zařadí podle klasifikace odolností proti výbuchu – Zkouška na volném prostranství (EXR):

klasifikace-hmotnost-vzdalenost-naloze

Co znamená označení v závorce (S) nebo (NS)?

Obě značky mají význam z anglického slovního spojení. S = Splinters ejected; NS = No splinters ejected, což v překladu znamená, zda dojde nebo nedojde k uvolnění střepů nebo výplňového materiálu na zadní straně skla (na straně hraněného prostoru).

Například:

  • EXR1 (S) – Úlomky jsou vymrštěny ze zadní strany (chráněné strany) ze skleněného nebo výplňového materiálu.
  • EXR1 (NS) – Úlomky nejsou vymrštěny ze zadní strany (chráněné strany) ze skleněného nebo výplňového

Před samotnou realizací instalace oken, dveří nebo okenic, dodavatel prokáže, že provedl ověření únosnosti a odolnosti okolních konstrukcí proti účinkům výbuchovému tlaku dle klasifikace samotné otvorové výplně.