Kdo může montovat konstrukce ze skla?

508

Velmi mnoho staveb, dokonce i financovaných z veřejného rozpočtu, dovoluje provádět části staveb firmám, které nesplňují požadavky stavebního zákona. Přečtěte si otázky a odpovědi České Komory Autorizovaných Inženýrů a techniků (ČKAIT).

Je autorizace podmínkou k podnikatelské činnosti v oboru provádění staveb dle §160 zákona č. 183/2006Sb. ?

Uvedená živnost je živností ohlašovací, vázanou, živnostenské oprávnění je možno získat buďto splněním podmínky autorizace nebo splněním kvalifikačních předpokladů podle přílohy č. 2 živnostenského zákona:

 • autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona č.360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo
 • VŠ vzdělání v magisterském studijním programu a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 3 roky praxe v provádění staveb, nebo
 • VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 5 let praxe v provádění staveb, nebo
 • Vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v provádění staveb, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v provádění staveb, nebo
 • doklady podle § 7 odst. 5 písm. a),b),c),d) nebo e) živnostenského zákona.

Živnostenský list opravňuje podnikatele k provádění všech druhů staveb, nikoliv pouze staveb v oboru jeho kvalifikace či autorizace. Podmínkou ovšem je nutnost dodržet ustanovení § 160 odst. 1, tj. že odborným vedením provádění staveb je pověřena osoba (stavbyvedoucí), zapsaná ve stavebním deníku, která musí být vždy autorizovaná v příslušném oboru stavby.

Může fyzická osoba provozující řemeslnou živnost „Zednictví“ vystupovat ve smyslu stavebního zákona jako stavební podnikatel a zhotovitel celé stavby?

PZN: sklenář provádějící montáže konstrukcí se sklem je zedník. Definice sklenáře je jen zasklívání dle ČSN 733440, nikoliv montování celých stavebních konstrukcí se sklem do nosného skeletu stavby. 

Fyzická osoba provádějící zednické práce nemůže vystupovat jako stavební podnikatel a zhotovitel celé stavby.

Podle § 160 stavebního zákona provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, kdy stavebním podnikatelem se podle § 2 odst. 2 písm. b) cit. zákona rozumí osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů, tj. podle živnostenského zákona; podle § 2 odst. 4 stavebního zákona se stavbou podle okolností rozumí i její část.

Fyzická osoba provozující řemeslnou živnost „Zednictví“ (v důsledku nové právní úpravy došlo ke sloučení tří původně samostatných řemeslných živností, a to „Zednictví“, „Montáž suchých staveb“a „Štukatérství“ do živnosti „Zednictví“) je oprávněna pouze k provádění příslušných dílčích stavebních nebo montážních prací v rozsahu svého živnostenského oprávnění (stejně jako držitel obdobného živnostenského oprávnění v oblasti stavebnictví), tzn., že nemůže být zhotovitelem stavby „na klíč“; tím může být držitel živnostenského oprávnění pro (multiprofesní) vázanou živnost „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“. Fyzická osoba provozující řemeslnou živnost „Zednictví“ je z hlediska stavebního zákona stavebním podnikatelem oprávněným k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů, to znamená ve vazbě na živnostenský zákon, na nějž stavební zákon odkazuje, v mezích daných živnostenským zákonem. V této souvislosti lze pro úplnost uvést, že podle § 39 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je neplatný právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází (živnostenský zákon, stavební zákon) anebo se příčí dobrým mravům.

Zednictví dle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb.

Jedná se o odborné práce zaměřené na:

 • nosných a výplňových zdí, příček,
 • provádění vnitřních i vnějších omítek,
 • osazování prefabrikovaných překladů, schodů, zárubní, oken, zábradlí,
 • provádění konstrukcí ze skla,
 • provádění náročných omítek a lehkých obvodových plášťů,
 • zhotovování a opravy vnitřních obkladů stěn, stropů a pilířů v běžném provedení,
 • obkladů schodišťových stupňů.

Provádění montáží konstrukcí:

 • nosných i nenosných příček,
 • rovných a šikmých stropních zavěšených podhledů,
 • podlah a obkladů stěn a sloupů systémy suché výstavby podle stanovených technologických postupů,
 • konstrukcí s požadavky na protipožární odolnost při rekonstrukcích, nástavbách, vestavbách i novostavbách, obytných a průmyslových objektů.

V rámci živnosti lze dále provádět:

 • bourání stavebních konstrukcí nebo jejich sanace,
 • zhotovování lehkých přestavitelných příček,
 • dvojitých instalačních podlah,
 • příček ze sádrových či jiných obdobných bloků nebo panelů a speciálních akustických konstrukcí.

Zdroj: business.center.cz