Nařízení vlády č. 215 / 2016

2

Nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Výrobky musí být vhodné pro stavby, aby tyto byly (jako celek i jednotlivé části) při respektování hospodárnosti vhodné k určenému využití staveb a zároveň plnily základní požadavky na stavby stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh:

Příloha I k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 z 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

Tyto základní požadavky musí být při běžné údržbě plněny po dobu ekonomicky přiměřené životnosti za předpokladu působení běžně předvídatelných vlivů na stavby. Výrobek musí udržet technické vlastnosti po dobu jeho ekonomicky přiměřené životnosti, to je po dobu, kdy budou ukazatele vlastností stavby udržovány na úrovni slučitelné s plněním uvedených požadavků na stavby.

33. V příloze č. 2 skupině „6. Stavební výrobky ze skla“ položce 1 písm. b) třetím sloupci se text „§ 7“ nahrazuje textem „§ 5a“.
34. V příloze č. 2 skupině „6. Stavební výrobky ze skla“ položce 3 písm. a) a b) třetím sloupci se text „§ 5“ nahrazuje textem „§ 7“.
35. V příloze č. 2 skupině „6. Stavební výrobky ze skla“ položce 5 písm. b) třetím sloupci se text „§ 7“ nahrazuje textem „§ 5a“.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2016, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 18 až 49, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.