Odpovědnost výrobce skla za vadu výrobku ze skla

15

Směrnice Rady 85/374/EHS o odpovědnosti za vadné výrobky ze skla ve znění směrnice 1999/34/ES je nástrojem, který by měl přispět ke spravedlivějšímu jednotnému trhu díky nastolení rovnováhy mezi ochranou spotřebitelů a zájmy výrobců skla. Směrnice zaručuje odpovědnost výrobce skla v případě škody způsobené vadnými skleněnými výrobky. Stanoví zásadu objektivní odpovědnosti neboli odpovědnosti bez zavinění na straně výrobce skla (sklenář) a spotřebitelům umožňuje požadovat finanční náhradu za:

  1. úmrtí nebo úraz a
  2. 2) škodu způsobenou na majetku určeném a použitém pro osobní potřebu nebo spotřebu, přesahuje-li výše této škody 500 EUR.

Směrnice o odpovědnosti za vadné skleněné výrobky upravuje režim mimosmluvní odpovědnosti, mimo smluvní odpovědnost stanovenou podmínkami případné smlouvy. Výrobce skla (sklenář) nemůže svou odpovědnost vůči poškozené straně omezit. Tímto režimem odpovědnosti výrobce skla (sklenáře) dále nejsou dotčena práva, která mohou poškozené straně zaručovat právní předpisy o smluvní nebo jiné mimosmluvní odpovědnosti (například odpovědnosti na základě zavinění).
Směrnice o odpovědnosti za vadné skleněné výrobky stanoví společné pravidlo odpovědnosti bez zavinění na straně výrobců skla (sklenářů) na úrovni EU. Poškozená osoba nemusí při vymáhání náhrady škody dokazovat zavinění nebo nedbalost na straně výrobce skla (sklenáře).

Pro účely směrnice se za odpovědného považuje výrobce skla (sklenář) určitého výrobku nebo jakákoli jiná osoba, která uvedením svého jména, ochranné známky nebo jiného znaku na výrobku vystupuje jako jeho výrobce. Dovozce výrobku do Unie je odpovědný jako výrobce. Pokud výrobce skla (sklenář) nebo dovozce nelze určit, považuje se za výrobce dodavatel skleněného výrobku, neuvědomí-li poškozenou osobu o totožnosti výrobce nebo osoby, která mu výrobek dodala. Směrnice se vztahuje na všechny výrobky ze skla. Na služby se směrnice nevztahuje, na rozdíl od výrobků používaných při poskytování služeb, jako je například postel během pobytu v nemocnici.

Kdy je výrobek vadný podle Směrnice Rady 85/374/EHS

Směrnice stanoví, že výrobek ze skla je vadný, neposkytuje-li bezpečnost, kterou je osoba oprávněna očekávat, s přihlédnutím ke všem okolnostem výrobku, včetně jeho prezentace, přiměřeného použití a data jeho uvedení do oběhu. Vadnost výrobku ze skla by se tudíž neměla posuzovat vzhledem k jeho vhodnosti pro dané použití, ale vzhledem k nezajištění dostatečné bezpečnosti, kterou široká veřejnost oprávněně očekává. Dodaný výrobek ze skla musí být v integritě s tím, co se od daného výrobku očekává.

Směrnice upravuje náhradu škody způsobené úmrtím nebo úrazem a poškozením nebo zničením jakéhokoli majetku jiného než vadného výrobku samotného, přičemž stanoví minimální prahovou hodnotu škody 500 EUR a podmínku, že daný majetek je určen pro osobní potřebu nebo spotřebu a že jej poškozená osoba používala převážně pro své soukromé účely. To znamená, že se tento právní předpis týká pouze škody na majetku spotřebitele způsobené vadnými výrobky ze skla, jež spotřebitelé použili v soukromé sféře. Směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky neupravuje škodu na majetku určeném pro profesionální používání a použitém pro tento účel.

Za účelem získání náhrady škod musí poškozená osoba prokázat škodu, vadu a příčinnou souvislost mezi vadou a škodou. Poškozená osoba má na to, aby zahájila řízení o finanční odškodnění nebo jinou náhradu škod, lhůtu tři roky. Tato lhůta začíná běžet dnem, kdy se žalobce dozvěděl o škodě, vadě a totožnosti výrobce.

Směrnice však umožňuje zprostit výrobce skla (sklenáře) odpovědnosti, pokud:

  1. neuvedl výrobek do oběhu;
  2. v době, kdy byl výrobek uveden do oběhu, vada neexistovala;
  3. výrobek nebyl vyroben k prodeji nebo jiné formě distribuce;
  4. vada je důsledkem shody se závaznými předpisy vydanými orgány veřejné moci;
  5. stav vědeckých a technických znalostí v době, kdy byl výrobek uveden do oběhu, nebyl takový, aby umožnil zjištění vady, a
  6. v případě výrobce součásti, je vada přisuzována konstrukci výrobku nebo návodu poskytnutému výrobcem konečného výrobku.

Více informací, plán hodnocení a strategie konzultací jsou k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-movement-sectors/liability-defectiveproducts/