Stanovisko k vyhlášce č. 202/1999 Sb

12

Stanovisko k vyhlášce č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

28. března 2002
 
Stanovisko k vyhlášce č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
 
Konkrétně se jedná o problém požární odolnosti ocelových zárubní a jejich značení při osazování požárních dveří s odolností 15 a 30 minut.Tazatel uvádí, že se v současné době setkává s následujícím stavem:
„Prohlášení o shodě, případně doložené kopií zkušebního protokolu k požárním uzávěrům otvorů (ne dveřní sestava) dnes bez problémů dodá každý výrobce. V protokolu je v některých případech uveden i způsob zkoušky (dveře v ocelové zárubni, uzamčené, osazené v plynosilikátové stěně … – typ zárubně není uveden). Dveřní křídlo se však koupí jako samostatný díl a jejich výrobce zárubně nedodává. Ocelovou zárubeň je možno koupit s certifikátem dle ČSN, DIN – ale ne s požární odolností (alespoň jsem se zatím nesetkal s výrobcem, který by ji doložil).
Prakticky nelze koupit dveřní sestavu s odolností do 30 minut včetně. Tím nastává problém i ve značení každého dílu samostatně. Nemohu označit zárubeň, když na ni nemám doklad o odolnosti.
Toto způsobuje problémy už v rozpočtu stavby (nabídkové ceně), kdy jsou ve výkazu výměr uvedeny požární zárubně, ale výrobce požární odolnost nedokladuje.
Další velký problém může nastat při kolaudačním řízení, kdy se doloží pouze doklad od samostatného dveřního křídla – a nesplňuji podmínky požární odolnosti.
Možná, že můj dotaz vyplývá z nedostatečné obeznámenosti, ale zatím jsem se nikde konkrétního vysvětlení nedopátral.“
V odpovědi je nutné především zmínit obecně platné pravidlo, že veškeré výrobky uváděné na trh v České republice musí být bezpečné (např. zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně a doplnění některých zákonů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
V případě požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří se ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a předpisů vydaných k jeho provedení jedná o skupinu výrobků představujících zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu (tzv. stanovené výrobky), které mohou výrobci nebo dovozci uvést na trh jen po posouzení shody jejich vlastností s požadavky na bezpečnost výrobků stanovenými tímto zákonem a technickými předpisy (dále jen „posouzení shody“) způsobem odpovídajícím stanoveným postupům posuzování shody. Jedním z technických předpisů k posouzení shody je rovněž vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří.
Z ustanovení § 2 písm. a) a § 3 vyhlášky č. 202/1999 Sb. mimo jiné vyplývá, že požárními dveřmi se rozumí požární uzávěry otvorů ve dveřní sestavě včetně příslušenství a funkčního vybavení, jejichž technické podmínky byly ověřeny, a to jak z hlediska typů a požadované požární odolnosti, tak z hlediska druhu konstrukce a vybavení těsněními, které zajišťují jejich celistvost. Dveřní sestava je definičně vymezena ustanovením § 2 písm. d) téže vyhlášky jako kompletní sestava konstrukce dveřního křídla anebo křídel včetně každého rámu (zárubně) nebo vedení, která je určena pro uzavírání stálých otvorů ve stavebních konstrukcích nebo prvcích.
Jak z výše uvedeného vyplývá, dveřní křídlo, byť s deklarovanou požární odolností, nelze v žádném případě považovat za požární dveře a výrobce, dovozce nebo distributor nemůže uvést legálně na trh v ČR takovýto výrobek pod názvem požární dveře.
§ 5 citované vyhlášky zavádí systém jednotného značení požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří (včetně zárubní). Značení se provádí přímo na každém jednotlivém výrobku (tj. na dveřích a rámech) v místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po zabudování dveří ve stavbě. Požadavek na přímé značení skleněných výplní (použitých ve dveřní sestavě), dveří (dveřních křídel) a rámů (zárubní) se zavádí z těch důvodů, že např. pro zabudování kouřotěsných dveří nelze v praxi použít typových ocelových zárubní bez kouřového těsnění atd. Naopak pouhá instalace požárního skla do výplně dveří bez požární odolnosti nezaručí příslušnou požární odolnost takových dveří. Stanovený systém značení na určených částech dveřní sestavy požárních dveří, kouřotěsných dveří nebo kouřotěsných požárních dveří vytváří předpoklad, že příslušná dveřní sestava vykazuje jako celek parametry shodné s certifikovaným vzorem.
Povinnost označování požárních dveří podle ustanovení § 5 vyhlášky č. 202/1999 Sb. se pak ve smyslu zvláštních právních předpisů vztahuje výlučně na jejich výrobce nebo dovozce.
Vliv jakýchkoliv úprav požárních dveří a kouřotěsných požárních dveří na požární odolnost musí být průkazně ověřen normovou zkouškou v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 202/1999 Sb. Nové ověření splnění technických podmínek požárních dveří nemusí být provedeno pouze v případě přímé aplikace výsledků normových zkoušek (např. při přípustné změně povrchové úpravy, geometrických rozměrů, použitého kování apod.). Rozsah takových přípustných úprav a změn je vymezen ve stavebním technickém osvědčení odzkoušeného prototypu, které tvoří nedílnou součást certifikátu výrobku a jejich přesné vymezení je součástí návodu výrobce, dovozce nebo distributora. Nálezy (certifikáty) všech autorizovaných osob jsou ve vymezené oblasti autorizace podle příslušných ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. a předpisů vydaných k jeho provedení vždy rovnocenné.
Jiná situace nastává v případě výměny určitých výrobních partií v rámci běžné údržby do stavby již zabudovaných výrobků. Rozsah a lhůty prací, které je nutno při běžné údržbě či opravách stanovených výrobků nebo jejich výrobních partií provádět, je povinen stanovit v souladu se shora uvedenými právními předpisy výrobce, dovozce nebo distributor. Uvedené informace výrobce, dovozce nebo distributora jsou součástí návodu k bezpečnému použití stanoveného výrobku a tvoří nedílnou součást dodávky takového výrobku. Pojem výrobce, dovozce a distributor ve vztahu k uvádění stanovených výrobků na trh v ČR vymezuje ustanovení § 2 písm. c) až e) zákona č. 22/1997 Sb. Veškerá výše uvedená ustanovení se vztahují na výrobky uvedené na trh po l. lednu 2000. Na stávající požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře a na příslušnou stávající technickou dokumentaci se vztahují předpisy platné v době před nabytím účinnosti vyhlášky č. 202/1999 Sb. Při opravách požárně bezpečnostního zařízení lze ve smyslu ustanovení § 7 odst. 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) používat pouze náhradní díly odpovídající technickým podmínkám výrobce.
Současně je nutno zdůraznit, že změny součástí systému požárně bezpečnostního zařízení, které jsou stanovenými výrobky podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 22/1997 Sb.) a takové jeho změny, které mají vliv na funkci požárně bezpečnostního zařízení, se považují za udržovací práce na stavbě jejichž provedení by mohlo ohrozit požární bezpečnost stavby (§ 55 odst. 3 stavebního zákona). Provedení těchto prací podléhá současně ohlášení stavebnímu úřadu, který v odůvodněných případech může stanovit, že udržovací práce lze provést jen na základě stavebního povolení (§ 57 odst. 1 stavebního zákona).
Závěrem upozorňujeme na skutečnost, že zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 67/2001 Sb.) nezmocňuje Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR k podávání závazného výkladu tohoto zákona ani předpisů vydaných k jeho provedení, jakož ani k posuzování stanovených výrobků. Proto je uvedené stanovisko nutno chápat z hlediska legislativního jako vysvětlení obsahu příslušného ustanovení citované právní úpravy působným orgánem státní správy. Shora uvedené informace byly již v roce 2000 publikovány v Komentovaném znění vyhlášky č. 202/1999 Sb. a byly zveřejněny v dílčí podobě také na internetových stránkách Hasičského záchranného sboru ČR.
Originál textu zde…