Vnitřní kondenzace v izolačním skle

563
Pohled z exteriéru - vnitřní kondenzace

Vnitřní kondenzace bude i u vašeho zasklení. Není otázkou jestli, ale kdy?! Výrobci o tom nemluví a nikdo vám to neřekne, pokud se sami nebudete zajímat. Na izolační skla je poskytována záruka od 2 do 10 let v závislosti na výrobci. Po dobu této záruky lze uplatnit právo z vady. Po skončení této lhůty, pokud nemáte sjednanou záruku za jakost, může dojít ke vzniku vnitřní kondenzace a váš dodavatel vám řekne:

To mi je líto. Je to jen izolační sklo, ty také stárnou… Rádi vám vyrobíme nová skla a přijedeme vám celý dům přesklít. Stačí udělat objednávku.

Přemýšleli jste nad tím, že budete každých 5 až 10 let vyměňovat izolační skla, přes které už neuvidíte? Může se to stát, pokud máte nevhodně udělám rám okna a dodavatel udělal chyby v zasklívání. Přečtete si informace, kdo může montovat okna a kdo je sklenář.

Požadujte záruku za jakost skla

Nový Občanský zákoník rozlišuje dvě záruky. Zákonnou záruku za vady skla a Záruku za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že konstrukce ze skla nebo zasklení bude po určitou dobu způsobilé k  použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost však nemůže vylučovat zákonnou úpravu práv z vad skla, toto je praktické zejména u skrytých vad výrobků.

Prohlášení o záruce může být i na obalu nebo v reklamě, přičemž pokud bude mezi stranami smlouvou sjednána záruční doba jiná, než jaká bude stanovena na obalu jako doba použitelnosti, bude platit smluvní ujednání stran.

Do půl roku musí dodavatel prokázat, že sklo vadu při prodeji nemělo

V ustanovení §  2161 odst. 2, které stanovuje, že „Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od  převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.“. Jelikož se jedná o  vyvratitelnou domněnku, může se prodávající své odpovědnosti zprostit tím, že  prokáže, že věc vadu při převzetí neměla. To znamená, že by dodavatel je do půl roku od převzetí skla objednatelem povinen na stavbu dorazit, vypracovat odborný posudek na vzniklou vadu a tím prokázat, že tato vada vznikla až po převzetí. Posudek by měl popisovat vznik vady, její příčiny a důvody.

Prodejce nesmí prodávat sklo s vadou, pokud na to neupozorní předem

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc nemá při převzetí vady. Toto ustanovení navazuje na uvedený § 2095 NOZ a na § 616 SOZ. Jde o to, že prodávající nesmí prodat věc, která v sobě již vadu nebo vady má, s výjimkou kdy je na ně upozornil. Příkladem může být prodej tepelně tvrzeného skla dle ČSN EN 12150, které může mít v sobě normou popsanou vadu inkluze sulfidu nikelnatého. Pokud vás prodávající na tuto skrytou vadu neupozorní je za ní odpovědný. Podle toho, jak jsem pochopil NOZ, nelze za upozornění považovat jen odkaz na normu ČSN EN 12150.

Při řešení těchto nepříjemností a případných sporů, mě kontaktujte na email kancelar@sazovsky.cz. Jsem nestranný specialista na sklo a mou práci jako experta najdete na:

www.znalecnasklo.cz